بریس های گردنی

كلار گردنی بلند مينروا

بریس مینروا نوعی بریس گردنی- سینه ای- کمری است. این بریس موجب بیحرکتی کامل گردن شده و در آسیب‌های ویپلش و یا شکستگی‌های مهره‌های گردنی و اعمال جراحی فیوژن مهره‌های گردنی از آنها استفاده می‌شود و تنها ارتزی است که تمام حرکات لغزشی و چرخشی مهره‌ها را کنترل می‌کند.